ورزشی

هدف: اندازه گیری کارایی دستگاه قلبی-عروقی- تنفسی

(این آزمون در اصل دوی یک مایل یا 1609 متر است ولی به علت مشکلات اجرایی در مدارس ،به جای آن از دوی 540 متر استفاده شد.)

 این آزمون دور زمین والیبال قابل اجرا است بدین صورت که چهار صندلی در چهار گوشه زمین والیبال قرار می دهید و آزمودنی 10 دور باید بدود. در پایان 10 دور رکورد او به دقیقه و ثانیه محاسبه می شود.

لازم به یادآوری است که محل قرار گرفتن صندلی ها یک متر داخل زمین والیبال در چهار گوشه زمین است و آزمودنی ها یا دانش آموزان در موقع دور زدن از روی خطوط چهار گوش رد خواهند شد.

  • اضلاع زمین والیبال 9*18 ، محیط آن 54متر ومسیر برابر با 10دور خواهد بود.
  • اضلاع زمین بسکتبال 15*28، محیط آن 86 متر، مسیر برابر با 6دور و27 متر.
اضلاع زمین هندبال 40*20 که محیط آن 120 متر ومسیر برابر با 5/4 دور است.